Budynki

Die Siedler I: Holzf�ller

Chata Drwala

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz
Drzewo: 2x
Kamień: -
Die Siedler I: F�rster

Leśniczówka

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz
Drzewo: 2x
Kamień: -
Die Siedler I: Steinbruch

Kamieniarz

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz
Drzewo: 2x
Kamień: -
Die Siedler I: F�rster

Rybak

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz
Drzewo: 2x
Kamień: -
Die Siedler I: Holzf�ller

Myśliwy

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz
Drzewo: 2x
Kamień: -
Die Siedler I: S�gewerk

Studnia

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz
Drzewo: 2x
Kamień: -
Die Siedler I: Schlachthof

Tartak

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 2x
Kamień: 2x
Die Siedler I: Windm�hle

Młyn

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 2x
Kamień: 2x
Die Siedler I: Getreidefarm

Mennica

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 2x
Kamień: 2x
Die Siedler I: Getreidefarm

Huta Żelaza

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 2x
Kamień: 2x
Die Siedler I: Bauernhof

Ślusarz

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 2x
Kamień: 2x
Die Siedler I: Schmiede

Kowal

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 2x
Kamień: 2x
Schlosser

Rzeźnia

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 2x
Kamień: 2x
Die Siedler I: Lager

Piekarnia

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 2x
Kamień: 2x
Die Siedler I: Goldmine

Browar

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 2x
Kamień: 2x
Die Siedler I: Goldschmelze

Farma

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 3x
Kamień: 3x
Die Siedler I: Eisenmine

Hodowla Świnek

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 3x
Kamień: 3x
Die Siedler I: Eisenschmelze

Hodowla Osłów

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 3x
Kamień: 3x
#Die Siedler I: Kohlemine

Stocznia

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 2x
Kamień: 3x
Die Siedler I: Granitmine

Kopalnia Złota

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz
Drzewo: 4x
Kamień: -
Die Siedler I: Wachh�tte

Kopalnia Granitu

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz
Drzewo: 4x
Kamień: -
Wachturm

Kopalnia Żelaza

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz
Drzewo: 4x
Kamień: -
Die Siedler I: Wachbrug

Kopalnia Węgla

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz
Drzewo: 4x
Kamień: -
Die Siedler I: Wachbrug

Magazyn

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 4x
Kamień: 3x
Die Siedler I: Wachbrug

Przystań

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 4x
Kamień: 6x
Die Siedler I: Wachbrug

Wojsko

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz
Drzewo: 2x
Kamień: -
Die Siedler I: Wachbrug

Strażnica

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 2x
Kamień: 3x
Die Siedler I: Wachbrug

Wieża Strażnicza

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 3x
Kamień: 5x
Die Siedler I: Wachbrug

Zamek

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 3x
Kamień: 7x
Die Siedler I: Wachbrug

Wieża obserwacyjna

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz
Drzewo: 4x
Kamień: -
Die Siedler I: Wachbrug

Katapulta

Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Holz Die Siedler I: Baukosten Stein Die Siedler I: Baukosten Stein
Drzewo: 4x
Kamień: 2x

Programing: kreatywna-strona